Ochrana před rentgenovým zářením u těhotných žen, lidí ve fertilním věku a dětí

Při vyšetření ionizačním zářením platí mnoho jasných a velmi přísných pravidel. Nejpřísnější pravidla se týkají vyšetřování lidí ve fertilním věku, těhotných a dětí. Při psaní tohoto článku vycházím ze své praxe v letech 2001-2004 v poliklinice a nemocnici v Ústí nad Labem a také z praxe v poliklinice Děčín. Děkuji všem svým mentorům.

S ionizačním zářením pracují radiologičtí asistenti, kteří mají v současné chvíli vzdělání se zkouškou bakalář, diplomovaný specialista nebo to jsou absolventi střední zdravotnické školy v oboru radiologický asistent. Radiologický asistent je nelékařský zdravotnický pracovník, podobně jako porodní asistentka nebo zdravotní sestra.

Kde se s rentgenovým zářením můžete setkat?  

S ionizačním zářením se můžete setkat u zubaře, v nemocnici na oddělení radiologie, a to jak při klasickém snímkování, počítačové tomografii (CT), mamografii, angiografii, nefrografii, a dalším zobrazováním pomocí kontrastní látky. Také se s ním pracuje na pracovištích nukleární medicíny nebo radioterapie.

K čemu se používá a co způsobuje?

Rentgenové záření se používá k vyšetřování měkkých a tvrdých tkání. Rtg záření má vliv na živý organismus. Negativní působení můžeme rozdělit na somatické a genetické. Chromozomy jsou velmi citlivé už na malé dávky záření, může vyvolat mutace genů, které mohou vést k drobným i závažným anomáliím na vznikajícím plodu v těle matky.    Citlivost jednotlivých tkání a orgánů na rtg záření je různá. Nejcitlivější jsou volně kolující lymfocyt a leukocyt, pak lymfatická tkáň, kostní dřeň, zárodečná tkáň (pohlavní orgány), sliznice (především tenkého střeva), parenchymatózní orgány, kůže, ženský prs, oční čočka, cévy, vazivo, chrupavka, kost a nervová tkáň. Celotělovou dávkou můžeme při vyšetření rentgenem ohrozit jen plod v matce, jinak jde pouze o ozáření těla. 

Jak se před rtg zářením můžeme chránit?

Pacienti jsou chráněni jak ochrannými pomůckami, používanými při vyšetření, tak specificky stavebně – vyšetřovna, kabinky, obsluhovna. To vše pomáhá odstínit záření od ostatních osob v okolí. Samotný provoz oddělení, kde se snímkuje rtg zářením, se řídí mnoha přísnými pokyny, ať už z povahy nebezpečného záření, tak nakládání s chemikáliemi – pokud snímky vyvolávají – hygienickými předpisy… Zkrátka radiologický asistent obsluhující rentgenku má za úkol ozářit jen toho, koho lékař doporučí, zářením, které je potřeba a slouží k zobrazení snímku. Sám se u toho chrání před rtg zářením.

Co je dobré vědět?   

K rtg vyšetření mají být indikování pacienti, kteří toto vyšetření absolutně potřebují, u nichž nelze rtg vyšetření nahradit jiným. Nelze připustit opakování téhož rtg vyšetření z indikace dvou specialistů nebo proto, že jednou zhotovené snímky nebyly např. zapůjčeny do zařízení vyššího typu. Rtg vyšetření má být prvé a poslední – dokonalé, aby se nemuselo opakovat. Zásada vypůjčování snímků je obecným pravidlem. Dnešní technika umí používat krátké expoziční časy – krátká doba záření. Používali jsme speciální drahé filmy ke speciálním kazetám právě pro skupinu pacientů, kterých se můj článek týká.   

Při samotném snímkování vás radiologický asistent chrání tak, že clonami ohraničí snímkované pole co nejvíce, aby nebyla ozářena zbytečně velká plocha těla. Platí to především o genitálu – např. u snímkování ruky, když vyšetřovaný sedí podél stolu a svazek záření by mohl dopadat do jeho klína – vyclonit! Pacient to pozná snadno podle světla, které svítí na jeho tělo. Kam svítí světlo, tam přibližně bude dopadat záření.   

Nejen cloněním paprsku záření radiologický asistent chrání tělo nemocného. Je třeba chránit především genitál nemocného stínidlem. Používá se olovněná guma, která je vystřižena ve tvaru ženského klínu nebo tvaru přizpůsobeného podobě mužského pohlavního ústrojí. Tato stínítka se při vyšetřování pokládají na povrch těla a pohltí všechno záření a nepustí žádné dál. Na snímku tak vznikne „průhledné místo“ – nazývané stín. Dále jsou pacienti chráněni olovnatou zástěrou nebo límcem (ochrana štítné žlázy).   

Ženy, těhotné ženy a děti – doprovody  

Ženy ve fertilním věku mají být vyšetřovány pouze v první dekádě menstruačního cyklu. Radiologický asistent by se vás měl zeptat na datum poslední menstruace. Nahlaste radiologickému asistentovi, že jste těhotná, i kdybyste jen mohla být těhotná!   Pokud jdete do vyšetřovny jako doprovod (např. dítěte), musíte od radiologického asistenta dostat ochrannou zástěru, límec nebo rukavice. Vaše přítomnost u vyšetření se zapíše do zvláštního dokumentu, který podepíšete.   

Těhotné ženy se snímkují pouze výjimečně, nesmí se snímkovat vůbec mezi 4. – 20. týdnem těhotenství. Pokud je těhotná žena snímkována, musí být použity nejvýkonnější přístroje a vysoce zesilující fólie. Pokud by chtěla těhotná žena doprovodit na vyšetřovnu své dítě, měl by se jí pokusit radiologický asistent vysvětlit, že jde o zbytečné riziko a zkusit s ní najít lepší řešení.    Jaká vyšetření zasahují do oblasti genitálií?    Snímkování bederní páteř včetně křížové kosti, SI skloubení, kostrč, pánve a kyčelní klouby.

Rada závěrem

Teď už víte, co kde se s rtg zářením můžete setkat, jak se mu co nejvíc „vyhnout“, jak budete před rtg zářením chráněni a jaké podmínky platí pro těhotné a děti nebo doprovody dětí.

Trvejte na své ochraně na vyšetřovně!

Zdroj: Zdeněk Chudáček, Radiodiagnostika